Tele. : +91 - 288 - 2676524 / 2665204
E-mail : info@summairsportsclub.org

Navratri 2019 / 04-10-2019

Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019

Event Winner Name
Panchiya A- 15 Female Rajvi Shah
   
Panchiya A- 15 Male Mahir Malde
   
Panchiya A- 15 Female Guest Diya Chandariya
   
Panchiya U- 15 Male Dhwanil Galaiya
   
Panchiya U- 15 Female Arni Sarda
   
Panchiya U- 15 Female Guest   
   
   
Free Stayle Janki Panchamatiya
Free Stayle harsh Buddh
   
SPECIAL THIM ROUND (BHAKTIMAY GUJARAT) A-10 1- Shri Adhya Shakti  
                                         2- Little Bhairav
  3- Rang Rame Rass 
                                       4- Sweggy Bhagat
SPECIAL THIM ROUND (BHAKTIMAY GUJARAT) A-10 5- Nari Shakti                                                      6- Bhakto Ni Ramzat
SPECIAL THIM ROUND (BHAKTIMAY GUJARAT) BELOW -10 1- Navadha Bhakti
SPECIAL THIM ROUND (BHAKTIMAY GUJARAT) BELOW -10 2- 64 Joganiya
   
Vivasious Manav Udani
Vivasious Ritu Somani
Vivasious Priya Amlani
Vivasious Neha Shah

Back